Götalandsbanan är helt avgörande för Sveriges framtid som industriland

Järnvägsspår som korsar varandra

En välfungerande, kapacitetsstark och stabil tåginfrastruktur är en grundförutsättning för Sveriges framtid som industriland. Att rusta upp och eventuellt bygga ut den befintliga västra stambanan är inget realistiskt alternativ, åtminstone inte för det svenska näringslivet.

Janne Rudén, förbundsordförande på SEKO

– Det råder ingen tvekan om att Sverige är i behov av nya bansträckningar som rustar järnvägen för framtidens behov. Om vi ändå bestämmer oss för att bygga ny järnväg så är det lika bra att vi satsar på höghastighetsbanor som tillåter hastigheter på minst 300 kilometer per timme. För näringslivet är både höghastighetsbanan i form av Götalandsbanan och det faktum att en betydande kapacitet frigörs på den befintliga västra stambanan viktig för framtida tillväxt, säger Janne Rudén, förbundsordförande i fackförbundet Seko.

En betydelsefull effekt av att höghastighetstågen i framtiden koncentreras till Götalandsbanan är att det möjliggör en ordentlig upprustning av västra stambanan. I dagsläget är västra stambanan så hårt belastad att de större underhållsåtgärder som behövs inte kan genomföras. Man tvingas istället nöja sig med brandkårsutryckningar i form av akuta och ofta provisoriska åtgärder.

– Ytterligare en viktig synergieffekt är att Götalandsbanan kan bidra till att trygga företagens framtida kompetensförsörjning. Med Götalandsbanan är det möjligt att exempelvis bo i Norrköping och jobba i Stockholm eftersom storstädernas arbetsmarknadsregioner förstoras avsevärt. Det innebär att företagens geografiska rekryteringsunderlag blir större, vilket i sin tur breddar kompetensunderlaget, säger Janne Rudén.

Tillförlitliga spår får fler företag att transportera gods på järnväg

Han betonar att Götalandsbanan även kan bidra till att stärka Sveriges attraktionskraft, med ett välfungerande, effektivt och tillförlitligt transportsystem blir vi helt enkelt attraktivare för utländska investerare och verksamheter som överväger en etablering i Sverige. Dessutom förstärks de befintliga industriföretagens möjligheter att öka sin export.

– Det är av högsta vikt för hela Sverige att såväl persontrafiken som godstransporterna mellan våra tre storstäder går snabbare och smidigare. Idag finns det dessvärre företag som helt valt bort spårbundna godstransporter eftersom de helt enkelt inte kan lita på att godset kommer fram i rätt tid. När kvaliteten på de spårbundna transporterna ökar känner sig förmodligen också fler företag trygga i att öka andelen godstransporter på tåg. En ökad godstågskapacitet på västra stambanan kan också minimera behovet av omlastning av gods, vilket är positivt för hela transportkedjan, säger Janne Rudén.

Länkar

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se