Götalandsbanan ger rätt förutsättningar för framtidens hållbara godstransporter

Götalandsbanans potential att frigöra godstågskapacitet på den befintliga västra stambanan innebär att Sverige lättare kan nå regeringens mål om en helt fossilfri fordonsflotta år 2050. När de spårbundna godstransporterna blir mer tillförlitliga och punktliga blir godstransporter på järnväg attraktivt för fler företag. Götalandsbanan kan med andra ord bidra till effektivare och miljövänligare godstransporter i hela Sverige.

maria sandqvist från Teknikföretagen

Sverige är ett litet och exportberoende land som ligger långt bort från många av våra viktigaste exportmarknader. Det innebär att de svenska exportföretagen är beroende av ett effektivt, miljövänligt och tillförlitligt transportsystem.Det är en förutsättning för att svenska industriföretag ska kunna bibehålla och vässa sin konkurrenskraft på den internationella marknaden. I det här sammanhanget kan Götalandsbanan spela en nyckelroll.

– Våra medlemsföretag och i princip alla industriföretag är beroende av samtliga tillgängliga transportslag i sin verksamhet. En europeisk kartläggning visar att länder som Tyskland, som har en strategiskt bättre placering på den europeiska kontinenten, har en mer välfungerande och effektiv logistikapparat än Sverige. Det borde vara tvärtom, med tanke på vårt geografiska läge bör svensk industri ha som målsättning att ha en mycket effektiv logistikapparat, säger Maria Sandqvist, enhetschef för transporter på branschorganisationen Teknikföretagen.

I takt med att kraven på effektivitet och minskad miljöpåverkan skärps har många företag ambitionen att öka andelen spårbundna godstransporter, inte minst eftersom de spårbundna godstransporterna har en betydligt lägre miljöpåverkan än exempelvis lastbilstransporter. I dagsläget är det, enligt Maria Sandqvist, ofta en omöjlighet eftersom kapacitetstaket är nått på de befintliga stambanorna.

Götalandsbanan stärker svensk industris konkurrenskraft

Godstrafiken gynnas av Götalandsbanan eftersom de snabba persontågen flyttas över till Götalandsbanan, medan godstågen och de mer långsamtgående regionaltågen stannar kvar på den befintliga västra stambanan. Många industriföretag efterfrågar möjligheten att köra längre godståg med tyngre last, vilket bidrar till en lönsammare logistikkedja. När den befintliga västra stambanan avlastas från snabb persontågstrafik så frigörs utrymme för tyngre och länge godståg, vilket i sin tur stärker svensk industris konkurrenskraft.

– Om den svenska regeringen verkligen menar allvar med sin ambition att skapa förutsättningar för industrins tillväxt så är Götalandsbanan ett strategiskt viktigt projekt. Götalandsbanan kan bland annat bidra till att öka robustheten och stabiliteten på västra stambanan, vilket i sin tur gör att fler företag vågar förlita sig på spårbundna godstransporter, även när tidsmarginalerna och marginalerna för leveransförseningar är små, säger Maria Sandqvist.

Länkar

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se