Sverigeförhandlingen

För att verkliggöra Götalandsbanan har riksdagen tillsatt en grupp som de kallar Sverigeförhandlingen, tidigare kallad Sverigebygget.

Uppdrag

Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman

Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg

Medfinansiering

Detta är en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt där många parter kan vara med och påverka. I slutändan ska finansieringen komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting som från brukaravgifter och privata investerare. Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har rest runt i Sverige för att träffa kommuner, regioner och länsstyrelser.
Syftet har varit att förklara uppdraget, diskutera förväntningar och möjliga åtgärder. Samtidigt sätts samarbetsprocesser igång med ett stort antal organisationer som behövs för att förverkliga Sverigeförhandlingens alla delar. Många aktörer kommer att bli inblandade och kontakter tas inte bara med offentliga parter utan också med näringsliv och intresseorganisationer.

Faser och rapporter

Den 1 februari 2016 kallades samtliga berörda kommuner till ett möte i Stockholm. Där fick man besked om vilka orter man såg som stationsorter på en framtida höghastighetsjärnväg. Därefter startade förhandlingarna mellan de utpekade orterna och Sverigeförhandlingen.

Förhandlingarna har gått över förväntan och i Almedalen 2016 hade samtliga kommuner, förutom storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, gjort upp och skakat hand med Sverigeförhandlingen. Då var man överens om det antal bostäder som kommunerna åtagit sig att bygga fram till 2035. Avtalet innebar också att en förskottering görs som baseras på invånarantal. Denna betalas dock tillbaka till kommunerna när kvoten bostäder är uppfylld. I förhandlingen ingick också en medfinansiering som varje kommun står för. Den är helt individuell och skiljer sig från kommun till kommun. 

Förhandlingarna med storstäder pågår fortfarande men förväntas vara klara senast hösten 2017. Senast den sista december 2017 ska förhandlarna presentera en slutrapport för regeringen.

I oktober 2016 valde den sittande regeringen att ta ett principbeslut om att man vill och avser att bygga höghastighetsjärnväg i samband med att man presenterade infrastrukturpropositionen.


Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se